Vedtægter

Vedtægt for bestyrelsen i Glentereden ApS


§ 1

GLENTEREDEN ApS drives som privat institution
Glentevej 6
8500 Grenaa
Institutionen er ejet af LN Holding Grenå ApS v/ Lars Nielsen.

Privatinstitutionen drives i henhold til dagtilbudslovens § 20.
I lighed med lovgrundlaget for en kommunal institution.

Privatinstitutionen drives som GRØN institution efter miljøvenlige principper i hjemlige omgivelser.

Privatinstitutionen er normeret og godkendt til 73 m2 frit gulv areal svarende til ca. 32 -36 børn på Glentevej 6.

Åbningstiden er fra kl. 06.30 til 17.00 (fredag lukkes kl. 16.00)
Mulighed for deltidsplads 25 timer pr uge i tidsrummet 09.00 – 14.00. (max. 2 deltidspladser). Der fortrinsvis kan benyttes af forældre på orlov.
Åben alle årets hverdage dog holdes lukket dagen efter Kristi himmelfartsdag, d. 5/6 samt d. 24 og 31 december.

Glentereden er en madpakkefri institution. Madordningen er obligatorisk og kan ikke fravælges. Maden for 0-2 årige udgør 10 % af den månedlige betaling. Maden for de 3-6 årige udgør 20 % af den månedlige betaling.

Børn kan skrives på privat venteliste ved henvendelse i Glentereden ApS
Pladserne tildeles efter flg. kriterier:

 1. Aldersmæssig og kønsmæssig tilpasning af børnegruppen.
 2. Søskende har fortrinsret.
 3. Dato for optagelse på ventelisten.

Optagelse i den private institution skal ske ved henvendelse i Glentereden ApS mindst en måned forud for starttidspunktet. Optagelsesskema skal udfyldes og underskrives af forældre, og institution senest 1 måned før start, derefter modtager barnet et velkomstbrev.
Ændringer i aftalen, samt udmeldelse skal ske senest en måned forud.
Optagelse kan kun nægtes hvis der ikke er plads i institutionen.

Institutionsledelsen kan opsige et barn med en uges varsel, hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt ved 14 dags overskridelse af betalingsfristens udløb, og institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før opsigelsen kan finde sted.
Privatinstitutionen er tilgængelig for børn med handicap, og kan alene nægte optagelse, hvis der ikke er plads, eller institutionen ikke kan indrettes til barnet, eller personalet ikke er kompetent til varetagelse af opgaven.

Ved evt. ophør af institutionen skal aftalerne opsiges 3 måneder før, fra Glentereden ApS side, og barnet vil være dækket af kommunens pasningsgaranti.

§ 2
Privat Institutionen drives i henhold til dagtilbudslovens § 20, og Norddjurs Kommunes sammenhængende børnepolitik.
Glentereden ApS’s formål er i overensstemmelse hermed, at være dagtilbud for børn i alderen 2 år til 6 år.
Norddjurs Kommune fører tilsyn med privatinstitutionen efter de til enhver tid gældende regler om tilsyn med dagtilbud.
Privatinstitutionen forpligter sig til at samarbejde med Norddjurs Kommune, bl.a. i forhold til det pædagogiske tilsyn.
Tilsynet kan foregå frit og uhindret. Norddjurs Kommune kan få adgang til den dokumentation, som den måtte anse nødvendig.
Privatinstitutionen oplyser Norddjurs Kommune om enhver ændring som kan have betydning for godkendelsesgrundlaget.

§ 3
Formålsbestemmelser:
Det er Bestyrelsens opgave at fastlægge principper for institutionens virksomhed, for anvendelse af en budgetramme, driftstilskud, bygningstilskud samt administrationsbidrag, samt at foretage indstilling til lederen ved ansættelse / afskedigelse af personale.
Bestyrelsen udøver sin kompetence inden for de af kommunen fastsatte mål og rammer, samt det af lederen fastsatte formål med institutionen.
I henhold til lov om børnemiljø i dagtilbud kap. 1 – 3 godkendes børnemiljøvurderingen af bestyrelsen og kommunen.
Et evt. overskud af privatinstitutionen anvendes som fortjeneste til ejeren.

Glenteredens børn udvikles i forhold til læreplanens 6 focuspunkter.

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Natur og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplanen godkendes af bestyrelsen og kommunen en gang om året.

Glenteredens målsætning:

 • Vi ønsker at børnene udvikles i en tæt social sammenhæng.
 • At børnene gennem leg og alderssvarende aktiviteter lærer at knytte gode venskaber.
 • At børnene får kendskab til natur, sundhed og miljø.
 • At børnene tør tro på sig selv, og bliver selvhjulpne inden skolestart.
 • At der er et tæt og troværdigt samarbejde mellem barn, forældre og personale.
 • Vi ønsker at opnå vores mål ved at have den samme pædagogiske holdning, ved at sætte grænser og overholde en aftalt struktur.
 • Ved at acceptere hinandens forskelligheder, ved at lytte til hvad børn og forældre fortæller.
 • Ved at give børnene tid til fri leg, og stille alders svarende krav, og støtte dem i at ”turde” noget nyt.
 • Ved at lære børnene at være tolerante, og give mulighed til at afprøve egne grænser.
 • Ved at de selv prøver at løse evt. konflikter børnene imellem.
 • Ved at give børnene kulturelle tilbud, og give dem mulighed for at udforske, og bruge fantasien.
 • Ved at være gode voksenmodeller, der kan gå i front og afprøve noget der kan skabe nysgerrighed og føre til ny viden.
 • Ved at vise nærvær og iagttage det enkelte barns behov.

§ 4
Institutionens overordnede og daglige ledelse varetages af ejeren i samarbejde med den pædagogisk leder og den administrative leder.
Bestyrelsen består af i alt 8 medlemmer.
5 medlemmer vælges af og blandt institutionens forældre.
1 medlemmer vælges af og blandt de fastansatte medarbejdere, institutionens ejer, pædagogiske leder og administrative leder er født medlem. Lederen er tilknyttet bestyrelsen som tilforordnet uden stemmeret, og varetager sekretærfunktionen.
Ud over bestyrelsens medlemmer vælges der 1 suppleanter for forældrerepræsentanterne og 1 suppleant for medarbejderrepræsentanterne. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder heraf som følge af, at tilknytningsforholdet til institutionen ophører.
Alle medlemmer af bestyrelsen underskriver en tavshedserklæring.

§ 5
Forældrerepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et forældremøde, som afholdes 1 gange årligt, i april kvartal.
Der vælges hvert år, 2 forældrerepræsentanter.
Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i 2 år til nyvalg har fundet sted. Suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i forhold til antallet af stemmer.
Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i institutionen, bortset fra lederen. Personalemødet afholdes i april kvartal, dog skal medarbejderrepræsentanterne være valgt inden det forældremøde, hvor forældrerepræsentanterne vælges. Valgperioden påbegyndes samtidig med de nyvalgte forældrerepræsentanters valgperiode. Suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i forhold til antallet af stemmer.

§ 6
Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Som forældre betragtes den/de der har forældremyndigheden eller den der har den faktiske omsorg for og daglig tilknytning til barnet. Ved afstemningen kan der afgives én stemme pr. indskrevet barn i institutionen. Der vil i særlige situationer kunne tillægges andre end de biologiske forældre valgbarhed og valgret. Dette kræver dog kommunens godkendelse.
Fastansatte medarbejdere i institutionen er valgbare og har stemmeret vedrørende medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.
Medarbejdere i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. Valgt er den/de personer med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.
Bestyrelsen arbejder i henhold til Norddjurs Kommunes styrelsesvedtægter for dagtilbud.

§ 7
Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen, hvorefter suppleanten indtræder. Bestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvist fortsætte i bestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er enighed herom i den øvrige del af bestyrelsen. Hvis blot et medlem ikke er enig, må det pågældende bestyrelsesmedlem udtræde.
En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse eller har modtaget sin opsigelse.
Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen.

§ 8
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, ledelsen kan ikke indtræde som formand.

§ 9
Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med lederen institutionens informationsfolder. Informationsfolderen skal/kan indeholde følgende punkter:

 • Overordnede pædagogiske mål
 • Pædagogiske principper
 • Udarbejdelsen af læreplanen.
 • Børnemiljøvurdering.
 • Mål og handlingsplan for forældresamarbejdet
 • Personalepolitik
 • Planlægning af årstidernes aktiviteter og arrangementer
 • Principper for anvendelse af den afsatte budgetramme

§ 10
Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt, hvoraf 2 er forældremøder. Lederen eller formanden indkalder til og leder møderne. Møde datoer for hele året planlægges i januar kvartal.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 11
Beslutninger omkring ophør af institutionens drift varetages af bestyrelsen i samarbejde med institutionens ejer.

§ 12
Ejeren kan i samarbejde med bestyrelsen ændre styrelsesvedtægten med 3 måneders varsel.
Vedtægterne er ændret og godkendt af bestyrelsen pr. 31. maj 2017.
Reviderede vedtægter træder i kraft d. 1. september 2017.