Vedtægter

Vedtægt for bestyrelsen i Glentereden ApS

 

§1
Glentereden ApS drives som privat institution

Glentevej 6
8500 Grenå

Institutionen er ejet af LN Holding Grenå ApS v/ Lars Nielsen

Privatinstitutionen drives i henhold til dagtilbudslovens §20. I lighed med lovgrundlaget for en kommunal institution.

Privatinstitutionen drives som GRØN institution efter miljøvenlige principper i hjemlige omgivelser.

Privatinstitutionen er normeret og godkendt til 87 m2 frit gulv areal svarende til ca. 36 -43 børn på Glentevej 6.

Åbningstiden er fra kl. 6.30 til 17.00 (fredag lukkes kl. 16.00).
Mulighed for deltidsplads 30 timer pr. uge i tidsrummet 8.00 – 14.00 Tildelingen følger dagtilbudsloven, og kan kun benyttes af forældre på barsels orlov
Åben alle årets hverdage dog holdes lukket dagen efter kr. himmelfarts dag, d. 5/6 samt d. 24 og 31. december.

Glentereden er en madpakkefri institution. Madordningen er obligatorisk og kan ikke fravælges.
Maden for 0-2 årige udgør 10 % af den månedlige betaling.
Maden for de 3-6 årige udgør 20 % af den månedlige betaling.

Børn kan skrives på privat venteliste ved henvendelse i Glentereden ApS
Pladserne tildeles efter flg. kriterier:

 1. Aldersmæssig og kønsmæssig tilpasning af børnegruppen
 2. Søskende har fortrinsret
 3. Dato for optagelse på ventelisten

Optagelse i den private institution skal ske ved henvendelse i Glentereden ApS mindst en måned forud for starttidspunktet. Optagelsesskema skal udfyldes og underskrives af forældre, og institution seneste 1 måned før start, derefter modtager barnet et velkomstbrev.
Ændringer i aftalen, samt udmeldelse skal ske seneste en måned forud. Optagelse kan kun nægtes hvis der ikke er plads i institutionen.

Institutionsledelsen kan opsige et barn med en uges varsel, hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt ved 14 dages overskridelse af betalingsfristens udløb, og institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før opsigelse kan finde sted.
Privatinstitutionen er tilgængelig for børn med handicap, og kan alene nægte optagelse, hvis der ikke er plads, eller institutionen ikke kan indrettes til barnet, eller personalet ikke er kompetent til varetagelse af opgaven.

Ved evt. ophør af institutionen skal aftalerne opsiges 3 måneder før, fra Glentereden ApS side, og barnet vil være dækket af kommunens pasningsgaranti.

§2
Privat institutionen drives i henhold til dagtilbudslovens §20, og Norddjurs Kommunes sammenhængende børnepolitik.
Glentereden ApS’s formål er i overensstemmelse hermed, at være dagtilbud for børn i alderen 2 år til 6 år.
Norddjurs Kommune fører tilsyn med privatinstitutionen efter de til enhver tid gældende regler om tilsyn med dagtilbud.
Privatinstitutionen forpligter sig til at samarbejde med Norddjurs Kommune, bl.a. i forhold til de pædagogiske tilsyn.
Tilsynet kan forgå frit og uhindret. Norddjurs Kommune kan få adgang til den nødvendige dokumentation.  Norddjurs Kommune oplyses om enhver ændring som kan have betydning for godkendelsesgrundlaget.

§3
Formålsbestemmelser:
Bestyrelsen gives indsigt i principper for anvendelse af budgetramme for driftstilskud, bygningstilskud samt administrationsbidrag, efter den til en hver tid gældende lovgivning på området. Bestyrelsen er repræsenteret i ansættelses udvalg ved ansættelse af fast personale. Ejer kan forud for afskedigelse benytte formanden til sparring om en påtænkt afskedigelse hvis der er behov for dette. Information om afskedigelse af personale gives hurtigst muligt efterfølgende til formanden, og det aftales mellem ejer og formand hvordan og hvornår den resterende bestyrelse informeres.

Bestyrelsen udøver sin kompetence inden for de af kommunen fastsatte mål og rammer, samt det af ledelsen fastsatte formål med institutionen. I henhold til lov om børnemiljø i dagtilbud kap.  3 drøftes børnemiljøvurderingen med bestyrelsen i forbindelse med godkendelse af tilsynsrapporten fra kommunen. Et evt. overskud af privatinstitutionen anvendes som fortjeneste til ejeren.

Glenteredens børn udvikles i forhold til læreplanens 6 fokuspunkter.

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Natur og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplanen godkendes af bestyrelsen og kommunen efter gældende lovgivning.

Glenteredens målsætning:

 • Vi ønsker at børnene udvikles i en tæt social sammenhæng.
 • At børnene gennem leg og alderssvarende aktiviteter lærer at knytte gode venskaber.
 • At børnene får kendskab til natur, sundhed og miljø.
 • At børnene tør tro på sig selv, og blive selvhjulpne inden skolestart.
 • At der er et tæt og troværdigt samarbejde mellem barn, forældre og personale.
 • Vi ønsker at opnå vores mål ved at have den samme pædagogiske holdning, ved at sætte grænser og overholde en aftalt struktur.
 • Ved at acceptere hinandens forskelligheder, ved at lytte til hvad børn og forældre fortæller.
 • Ved at give børnene tid til fri leg, og stille alders svarende krav, og støtte dem i at ”turde” noget nyt.
 • Ved at lære børnene at være tolerante, og give mulighed til at afprøve egne grænser.
 • Ved at de selv prøver at løse evt. konflikter børnene imellem.
 • Ved at give børnene kulturelle tilbud, og give dem mulighed for at udforske, og bruge fantasien.
 • Ved at være gode voksenmodeller, der kan gå i front og afprøve noget der kan skabe nysgerrighed og føre til ny viden.
 • Ved at vise nærvær og iagttage det enkelte barns behov.

§4
Institutionens overordnede og daglige ledelse varetages af ejeren i samarbejde med den pædagogiske leder og den administrative leder.
Bestyrelsen består af i alt 8 medlemmer.
5 medlemmer vælges af og blandt institutionens forældre.
1 medlem vælges af og blandt de fastansatte medarbejder, personalet kan vælge at lade sig repræsentere af den pædagogiske leder. Institutionens ejer, og pædagogisk leder og er født medlem. Ledelsen er tilknyttet bestyrelsen som tilforordnet uden stemmeret.
Ud over bestyrelsens medlemmer vælges der 1 til 2 suppleant for forældrerepræsentanterne og 1 suppleant for medarbejderrepræsentanterne. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når at bestyrelsesmedlem udtræder heraf som følge af, at tilknytningsforholdet til institutionens ophører. Suppleanter er altid velkomne til at deltage i møder uden stemmeret, indtil de måtte indtræde som fast medlem.
Alle medlemmer af bestyrelsen underskriver en tavshedserklæring.

§5
Forældrerepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et forældremøde, som afholdes 1 gang årligt, i april kvartal.
Der vælges hvert år, 2 forældrerepræsentanter, og 1 til 2 suppleanter.
Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i 2 år til nyvalg har fundet sted. Suppleanter vælges for 1 år af gangen og indtræder i bestyrelsen i forhold til antallet af stemmer.
Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et personalemøde for alle fastansatte medarbejder i institutionen, bortset fra lederen. Personalemødet afholdes i april kvartal, og dog skal medarbejderrepræsentanterne være valgt inden det forældremøde, hvor forældrerepræsentanterne vælges. Valgperioden påbegyndes samtidig med de nyvalgte forældrerepræsentanters valgperiode. Suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i forhold til antallet af stemmer.

§6
Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Som forældre betragtes den/de der har forældremyndigheden eller den der har den faktiske omsorg for og daglig tilknytning til barnet. Ved afstemningen kan der afgives en stemme pr. indskrevet barn i institutionen. Der vil i særlige situationer kunne tillægges andre end de biologiske forældre valgbarhed og valgret. Dette kræver dog kommunens godkendelse.
Fastansatte medarbejdere i institutionen er valgbare og har stemmeret vedrørende medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.
Medarbejdere i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal dvs. valgt er den/de personer med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.
Bestyrelsen arbejder i henhold til Norddjurs Kommunes styrelsesvedtægter for dagtilbud.

§7
Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen, hvorefter suppleanten indtræder. Bestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvist fortsætte i bestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er enighed herom i den øvrige del af bestyrelsen. Hvis blot et medlem ikke er enig, må det pågældende bestyrelsesmedlem udtræde.
En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse eller har modtaget sin opsigelse.
Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen.

§8
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, ledelsen kan ikke indtræde som formand

§9
Institutionens hjemmeside skal / kan indeholde følgende punkter:

 • Overordnede pædagogiske mål
 • Pædagogiske principper
 • Udarbejdelsen af læreplanen
 • Børnemiljøvurdering
 • Mål og handlingsplan for forældresamarbejdet
 • Personalepolitik
 • Planlægning af årstidernes aktiviteter og arrangementer
 • Principper for anvendelse af den afsatte budgetramme

§10
Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt, hvoraf 1 er forældremøde/ generalforsamling.
Ledelsen eller formanden indkalder til og leder møderne. Møde datoer for hele året planlægges på første møde efter valg.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, er til stede. Bestyrelsen afgørelser træffes ved almindelige flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§11

Beslutninger omkring ophør af institutionens drift varetages af bestyrelsen i samarbejde med institutionens ejere.

§12

Ejeren kan i samarbejde med bestyrelsen ændre styrelsesvedtægten med 3 måneders varsel.
Vedtægterne er ændret og godkendt af bestyrelsen pr. 01. Oktober 2023.
Reviderede vedtægter træder i kraft d. 1. Januar  2024.
Vedtægter er hermed godkendt af bestyrelsen d. 01. Oktober 2023

Ejer Glentereden, Lars Nielsen 
Pædagogisk leder og medarbejderrepræsentant, Stine Mølleå Johansen
Formand, Anna Christensen 
Forældre repræsentant, Frederik Nielsen 
Forældre repræsentant, Julie Vilhelmsen 
Forældre repræsentant, Maria Boutrup Nielsen  
Forældre repræsentant, Frederik Nielsen 
Suppleant, Kasper Nygaard 
Suppleant, Annemette Ravn Broni